Промени в българското законодателство касаещи регламентиране на монтиране и експлоатация на автомобилни газови уредби

С постановление  №338 от 09.12.2011г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет (обнародвано в Държавен вестник бр.99 от 16.12.2011г.),  от 01.01.2012 г. в Наредба за устройството, безопасността, експлоатацията и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове са заличени всички текстове отнасящи за автомобилни газови уредби. От началото на 2012 година наредбата не се отнася за автомобилните газови уредби.

При обнародване на нова наредба или друг регламентиращ документ относно монтирането, експлоатацията и прегледите на автомобилни газови уредби, ще Ви информираме свовеременно.

Още правна информация.

Как е регламентирано монтирането и експлоатацията на автомобилни газови уредби според българското законодателство?

На 10.09.2004 г. с постановление на Министерски съвет №243 е приета Наредба за устройството, безопасността, експлоатацията и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Наредбата е обнародвана в ДВ. бр.82 от 21 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г. и влиза в сила от 23.10.2004г.

По надолу са публикувани извадки от наредбата, които имат пряко отношение към устройството, монтажа и експлоатацията на автомобилни газови уредби.

 

Глава втора.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

Раздел VIII.
Автомобилни газови уредби

Чл. 81. Устройството на автомобилните газови уредби (АГУ) трябва да съдържа най-малко следните елементи:

1. резервоар за втечнен въглеводороден газ с автоматичен ограничител на нивото в резервоара до 80 на сто от обема му;

2. нивопоказател;

3. предпазен клапан;

4. спирателен клапан с дистанционно управление;

5. регулатор за налягане и изпарител, които могат да бъдат комбинирани;

6. устройство за пълнене на резервоара, което може да бъде вградено в 80-процентния спирателен клапан или монтирано като дистанционно устройство от външната страна на автомобила;

7. инжектор или устройство за впръскване на газ или смесообразуващо устройство;

8. предпазно устройство за обезопасяване на резервоара от превишено налягане.

 

Чл. 82. Резервоарът трябва да е оразмерен якостно за налягане 3,0 МРа и температура от минус 20 до плюс 65°С и да е изработен от стомана, съответстваща на изискванията на БДС EN 10120.

 

Чл. 83. Неразглобяеми съединения на резервоара се изработват по процедури и от персонал, одобрени от лице, получило разрешение за оценяване съответствието на съоръжения под налягане по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 204 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 87 от 2002 г.), или от лице, получило разрешение да одобрява процедури и персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения по реда на същата наредба.

 

Чл. 84. (1) Резервоарът трябва да е стационарно монтиран към автомобила и извън пространството, в което е двигателят.

(2) Резервоарът трябва да е сигурно закрепен към автомобила, за да се предотвратят приплъзване, завъртане и изместване. Монтажът се извършва в съответствие с инструкциите на производителя му.

(3) Резервоарът трябва да е монтиран така, че да няма допир между него и металните повърхности на автомобила освен в точките на закрепване.

(4) При максимално натоварен автомобил най-ниската част на резервоара трябва да е на разстояние не по-малко от 200 mm над пътното платно. Не се допуска най-ниската част на резервоара да е най-ниската част на автомобила.

(5) Не се допуска бутилки, предназначени за транспортиране и съхраняване на втечнен въглеводороден газ, да се използват за резервоар на АГУ.

 

Чл. 85. Спирателният клапан с дистанционно управление по чл. 81, т. 4 трябва да е монтиран без междинни фитинги директно върху резервоара така, че да спира подаването на газ, когато двигателят не работи или към него се подава друг вид гориво.

 

Чл. 86. (1) Предпазният клапан по чл. 81, т. 3 трябва да е вътрешно херметичен до налягане 2,6 МРа и да се задейства при налягане 2,7 ± 0,1 МРа.

(2) Предпазният клапан се монтира към зоната на резервоара, в която има газова фаза.

(3) Въглеводородният газ, изтичащ от предпазния клапан, се изпуска в атмосферата или в херметичния кожух по чл. 89.

 

Чл. 87. Автоматичният ограничител на нивото на втечнения въглеводороден газ в резервоара осигурява пълнене на резервоара не повече от 80 на сто от обема му.

 

Чл. 88. Към зоната на резервоара, в която има газова фаза, се монтира стопяем предпазител по чл. 81, т. 8, конструиран така, че да се отваря при температура 120°С ± 10°, или предпазен клапан с дебит не по-малък от 17,7 m3/h.

 

Чл. 89. (1) Към резервоара за газ се монтира херметичен кожух с изключение на случаите, когато резервоарът е монтиран от външната страна на автомобила и устройствата му са предпазени по подходящ начин от замърсяване и вода.

(2) Херметичният кожух трябва да е постоянно свързан с атмосферата посредством гъвкав или друг тръбопровод със светло сечение не по-малко от 450 mm2.

(3) Вентилационният отвор трябва да е насочен надолу извън автомобила. Газът, изтичащ от него, да не може да попадне в пространството под калника на автомобила и към детайли с повишена температура.

(4) Херметичният кожух и свързващите тръбопроводи трябва да са херметични при налягане 10 kPa.

 

Чл. 90. (1) Газопроводите на АГУ се изработват от безшевни тръби от мед, неръждаема стомана или от стомана с неръждаемо покритие.

(2) Медните газопроводи трябва да са защитени с гумено или пластмасово покритие.

(3) Външният диаметър на газопроводите не трябва да надвишава 12 mm и дебелината на стената им да не е по-малка от 0,8 mm.

(4) Газопроводите се монтират по такъв начин, че да не могат да се повреждат от вибрации и повърхностите им да не могат да се трият в елементите на автомобила. Разстоянието между две точки на закрепване на газопровода не трябва да превишава 1 m.

(5) Газопроводите не се разполагат в зони, в които се монтира крик за повдигане на автомобила.

(6) В местата на закрепване тръбите се захващат така, че да няма контакт метал с метал.

 

Чл. 91. Съединенията между елементите на автомобилната газова уредба трябва да са разглобяеми, да са възможно най-малък брой и да се разполагат в удобни и достъпни за проверка места.

 

Чл. 92. Газопроводите от неръждаема стомана се присъединяват посредством фитинги от неръждаема стомана.

 

Чл. 93. (1) Газопроводите, преминаващи през пътническото отделение и затвореното багажно отделение на автомобила, трябва да са с възможно най-малка дължина. В тези отделения не се допуска наличие на съединения с изключение на съединенията на херметичния кожух и съединенията между газопровода и устройството за пълнене на резервоара.

(2) Съединенията между резервоара и устройството за пълнене на резервоара трябва да имат защитно покритие срещу въздействието на втечнения въглеводороден газ и възможност за изпускане директно в атмосферата на евентуални пропуски на газ.

 

Чл. 94. (1) Устройството за пълнене на резервоара да е осигурено срещу завъртане и предпазено от замърсяване и попадане на вода.

(2) (В сила от 23.09.2006 г.) Когато резервоарът е монтиран в пътническото или багажното отделение, устройството за пълнене се поставя откъм външната страна на автомобила.

 

Чл. 94а. (Нов – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Продавачът на елементите по чл. 81 или на АГУ е длъжен да предостави на купувача инструкция за монтирането им и удостоверение за качество на резервоара за втечнен въглеводороден газ и тръбите по чл. 90, ал. 1.

 

Чл. 94б. (Нов – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) (1) Монтирането на АГУ на автомобили се извършва по инструкция, изработена от лицето, което ги монтира. Инструкцията трябва да съдържа:

1. типа на горивната уредба на автомобилите, на които се монтира АГУ;

2. наименованието, типа и модела на елементите по чл. 81, от които ще се изгради уредбата;

3. схема за закрепването към купето или шасито на автомобила на резервоара за втечнен въглеводороден газ;

4. схема за закрепване на газопроводите към елементите на автомобила;

5. електрически схеми за управление на елементите на АГУ;

6. монтажна схема и схема за разположението и закрепването към автомобила на елементите по чл. 81;

7. проверките и регулировките, които трябва да се извършат след монтажа на АГУ;

8. описание на операциите, които трябва да се извършват при техническото обслужване на уредбата, и тяхната периодичност;

9. описание на операциите, които трябва да се извършат за спиране на притока или изтичането на газ при аварийна ситуация или пожар.

(2) Лицето, извършило монтажа на АГУ, е длъжно да предостави на ползвателя на АГУ паспорт в два екземпляра със съдържание съгласно образеца в приложение № 6 и инструкция за ремонтиране, поддържане и безопасна експлоатация на уредбата.

Глава трета.
БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

Раздел IV
Безопасна експлоатация на АГУ

Чл. 155. (1) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Ползвателят на АГУ е длъжен:

1. (изм. – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) да дава уредбата за ремонт само на лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като лица, извършващи такава дейност;

2. преди да влезе в автомобилната газоснабдителна станция, да преустанови тютюнопушенето в автомобила и да изключи всички уреди, които могат да предизвикат искра при работата си – радиокасетофони, мобилни телефони и други, а преди да започне зареждането на уредбата с газ – да изключи двигателя на автомобила.

3. (нова – ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да не управлява автомобила без стикерите по чл. 198, ал. 4 или със стикер с изтекъл срок на валидност.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Ползвателят на АГУ и собствениците на гаражи не трябва да допускат паркиране на автомобили с АГУ в гаражи, които не отговарят на изискванията на чл. 98, ал. 3 и 4.

 

Чл. 156. (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Ползвателят е длъжен да прекрати незабавно експлоатацията на АГУ при:

1. повишаване на налягането или температурата в нея над допустимите стойности, посочени в техническата й документация, като преди това изведе автомобила от зоната с повишена температура;

2. откриване на деформации, дефекти или пропуски на газ в елементите под налягане и в съединенията;

3. изместване или повреда на укрепващите елементи;

4. наличие на неизправно предпазно устройство;

5. неизправност на спирателната или регулиращата арматура;

6. други случаи, посочени в инструкцията за експлоатацията й.

 

Чл. 157. Пропуските на газ в АГУ се търсят посредством пенообразуващо вещество или газсигнализатор.

 

Чл. 158. Не се допуска елементите на АГУ, с изключение на изпарителя по чл. 81, т. 5, да се нагряват до температура, по-висока от 50°С.

 

Чл. 159. При наличие на пропуски на газ незабавно се спира двигателят на автомобила, преустановяват се всички дейности, свързани с искрообразуване или ползване на пламък, и се проветряват купето на автомобила и загазените помещения – гаражи, работилници и др.

 

Чл. 160. Резервоарът на АГУ се запълва с втечнен въглеводороден газ не повече от 80 на сто от обема му.

 

Чл. 161. Изправното действие и настройката на предпазния клапан на автомобилната газова уредба се проверяват най-малко веднъж на 24 месеца от лицето, извършващо техническия преглед на уредбата. Проверката се документира.

 

Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Раздел III.
Технически прегледи и проверки

Чл. 194. (1) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи с изпитване на газовите уреди, на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби и бутилковите инсталации:

1. първоначални – след регистрирането им;

2. (доп. – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) периодични – най-малко веднъж на 8 години, а на газовите уреди – най-малко веднъж на една година;

3. след преустройство;

4. (изм. – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;

5. след подмяна или ремонт на елементи под налягане;

6. (новa – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) по искане на ползвателя.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) При техническите прегледи по ал. 1 органите за технически надзор извършват:

1. проверка за съответствието на газовото съоръжение или инсталация с документите по чл. 191, ал. 3 или 4 или чл. 192;

2. вътрешен и/или външен оглед;

3. проверка за наличието на маркировка за съответствие със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 ЗТИП – при първоначалния технически преглед;

4. функционални проверки и изпитвания съгласно глава втора, раздел ХII и документите на производителя.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) При прегледите по ал. 1, т. 1 на газовите съоръжения и инсталации, с изключение на газовите уреди, не се извършват изпитванията по ал. 2, т. 4, ако:

1. крайният контрол при оценяването на съответствието със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 ЗТИП е извършен след монтиране на съоръжението на обекта и не са изминали повече от 12 месеца от датата на извършването му;

2. при вътрешния или външния оглед по ал. 2, т. 2 не се установят неизправности или несъответствия с документите по чл. 191, ал. 3 или 4.

(4) Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на АГУ:

1. първоначални, при които се извършва изпитване на якост на резервоара и на плътност на останалите елементи – след регистрирането им;

2. периодични:

а) с изпитване на якост на резервоара и на плътност на останалите елементи – най-малко веднъж на 5 години;

б) външен технически преглед, при който се извършва и изпитване на плътност – най-малко веднъж на 12 месеца;

3. след подмяна или ремонт на резервоара или когато не са експлоатирани повече от 6 месеца, при които се извършват изпитванията по т. 1.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Органите за технически надзор най-малко веднъж на 12 месеца извършват външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации и бутилковите инсталации без спиране на експлоатацията им.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) За извършване на първоначалните технически прегледи на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби, бутилковите инсталации и газовите уреди техните ползватели са длъжни да отправят писмено заявление до органите за технически надзор, които са ги регистрирали, а ползвателите на АГУ да представят автомобила с АГУ на орган за технически надзор. В срок 10 дни след получаване на писменото заявление органите за технически надзор извършват първоначалния технически преглед.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Ползвателите на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби, бутилковите инсталации и АГУ са длъжни да уведомят органите за технически надзор за настъпването на събитие по ал. 1, т. 4 и ал. 4, т. 3 в срок 7 дни от настъпването им.

(8) (Новa – ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Допуска се техническите прегледи по ал. 4, т. 2 да се извършват от лице по чл. 185, ал. 1, т. 2, различно от лицето, регистрирало АГУ, ако ползвателят му предостави копие от удостоверението за качество на резервоара за втечнен въглеводороден газ и на резервоара и автомобила са поставени стикерите по чл. 198, ал. 4.

 

Чл. 198.  (4) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) След положителен резултат от извършен технически преглед на АГУ органът за технически надзор поставя:

1. на резервоара на АГУ стикер с жълт цвят с черен надпис и със съдържание и размери съгласно образеца в приложение № 5;

2. на задното стъкло на МПС от вътрешната страна в горния ляв ъгъл или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло, стикер с опознавателен знак съгласно чл. 18, ал. 1, т. 16 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата; стикерът се поставя еднократно.

Приложение № 6 към чл. 94б, ал. 2

 

(Ново – ДВ, бр. 85 от 2006 г.)

 

………………………………………………………………………………………………………………..

(наименование и адрес на управление на лицето, монтирало АГУ)

П А С П О Р Т

на автомобилна газова уредба

1. Общи данни
1.1. Наименование и адрес на
лицето, монтирало АГУ
1.2. Година на монтирането
1.3. Марка на автомобила
1.4. Модел на автомобила
1.5. Тип на горивната уредба
1.6. Фабричен номер на АГУ по
регистъра на лицето по 1.1
1.7. Държавен контролен номер
на автомобила
2. Елементи, от които е изградена уредбата
Наименование Производител Модел/
тип/
версия
2.1. Резервоар
2.2. Мултиклапан
2.3. Регулатор за налягане и
изпарител
2.4. Електромагнитен клапан
2.5. Устройство за пълнене
на резервоара
2.6. Смесител
2.7. Инжектор
2.8. Херметичен кожух
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
3. Технически характеристики и параметри
3.1. Максимално работно наля-
гане; МРа
3.2. Максимално допустима ра-
ботна температура; °С
3.3. Минимално допустима ра-
ботна температура; °С
3.4. Наименование на работния
флуид
3.5. Обем на резервоара; l
3.6. Максимална степен на за-
пълване на резервоара; %
3.7. Допустима минимална де- дъно корпус
белина на стената на резер- ….. mm ….. mm
воара; mm
3.8. Среда за хидростатично из-
питване на резервоара
3.9. Налягане за хидростатично
изпитване на якост на резер-
воара; МРа
3.10. Среда за изпитване на плът-
ност на елементите на АГУ
3.11. Налягане за изпитване на
плътност на АГУ; МРа
4. Данни за елементите с работно налягане, по-голямо от 0,01 МРа, от които е изградена АГУ
Наименование Номер и дата Забележка
на елемента на издаване
на сертификата
1. Резервоар
2. Газопроводи
3.
4.
5.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Въз основа на проведените проверки и изпитвания удостоверяваме следното:
1. Устройството на автомобилната газова уредба отговаря на изискванията на глава втора, раздел VIII от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (НУБЕТНГСИВВГ) (обн., ДВ, бр. 82 от 2004; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г. и бр. 32 и 40 от 2006 г.).
2. Елементите на АГУ бяха подложени на изпитване на херметичност в продължение на …… минути при налягане …….. МРа. При изпитването не се констатира разлика в стойностите на регистрираното в началото и в края на изпитването налягане и пропуски на флуида за изпитване.
3. Автомобилната газова уредба може да работи безопасно при параметрите, посочени в паспорта, при спазване на приложената към него инструкция за ремонтиране, поддържане и безопасна експлоатация.
4. Към паспорта прилагаме следните сертификати на вложените при изграждането на АГУ елементи с работно налягане над 0,01 МРа:
4.1. Сертификат на резервоара № ………………, дата на издаване ………………………..;
4.2. Сертификат на тръбите, от които са изградени газопроводите № ………………., дата на издаване …………………………………;
4.3. ………………………………………………………………………………………………………………….
4.4. ………………………………………………………………………………………………………………….
Дата …………….. 200 … г.
Име, фамилия и подпис на представляващия лицето, монтирало автомобилната газова уредба:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(наименование, седалище и адрес на управление на лицензираното лице; номер на лицензията)

А К Т

ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Днес, …………….. г., ……………………………………………………………………………………………
(дата) (име, фамилия и длъжност)
в ………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование и седалище на лицензираното лице)
извърши ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД на автомобилна газова уредба с рег. № ……………………………………….., фабр. № ………………………………………., монтирана през 200 … г. от ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование и седалище на лицето, монтирало уредбата)
При прегледа се извършиха следните изпитвания и изследвания:
1. Проверка на съответствието на устройството на АГУ с изискванията на глава втора, раздел VIII от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
2. Хидростатично изпитване на якост на резервоара с вода с налягане 3,0 МРа в продължение на ……………… минути.
3. Изпитване на плътност на АГУ с ……………………………….., с налягане 1,6 МРа в продължение на ………….. минути.
При прегледа установих, че:
1. Устройството на АГУ отговаря/не отговаря на изискванията на глава втора, раздел VIII от НУБЕТНГСИВВГ.
2. При изпитването на якост на резервоара констатирах/не констатирах течове или деформации в елементите на резервоара, както и разлика в стойностите на регистрираното в началото и в края на изпитването налягане.
3. При изпитването на плътност на АГУ констатирах/не констатирах разлика в стойностите на регистрираното в началото и в края на изпитването налягане и пропуски на флуида за изпитване.
4. ……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
Въз основа на направените констатации и резултатите от извършените изследвания и изпитвания считам, че автомобилната газова уредба може/не може да се експлоатира безопасно при параметрите, посочени в паспорта, и при спазване на инструкцията за ремонтиране, поддържане и безопасна експлоатация.
До …………………………. 200 … г. трябва да бъде извършен следващият периодичен технически преглед на автомобилната газова уредба.

Ползвател: ………………………………                                                       Извършил прегледа: …………………………..

  (подпис)                                                                                                         (подпис, щемпел)

…………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование, седалище и адрес на управление
на лицензираното лице; номер на лицензията)
РЕВИЗИОНЕН АКТ
№ ……………
Днес, ………………… г., …………………………………………………………………………………………
(име, фамилия и длъжност)
в ………………………………………………………………………………………………………… извърши
(наименование и седалище на лицензираното лице)
ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД на автомобилна газова уредба с
рег. № ………………………., фабр. № ………………………………., монтирана през 200 … г.
от …………………………………………………………………………………………………………………….
(наименование и седалище на лицето, монтирало уредбата)
По време на прегледа се извършиха следните изследвания, проверки и изпитвания:
1. Външен преглед на АГУ;

да

не

2. Хидростатично изпитване на
резервоара на якост при наля-

да

не

гане …….. МРа;
3. Изпитване на плътност на АГУ
при налягане ………… МРа;

да

не

4. Проверка на изправното дейст-
вие и настройката на предпаз-

да

не

ния клапан на АГУ.
Констатирани бяха следните:
а) несъответствия на съоръжението с изискванията на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове: …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
б) промени в устройството на АГУ, които водят до несъответствие с изискванията на глава втора, раздел VIII от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
в) повреди или неизправност на възли, детайли, елементи или предпазни устройства: ……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
г) предпазният клапан отвори на …………….. МРа и затвори на ………………. МРа.
Заключение: АГУ може/не може да работи безопасно при параметрите, посочени в паспорта, и при спазване на инструкцията за ремонтиране, поддържане и безопасна експлоатация.
До …………………………. 200 … г. трябва да бъде извършен следващият периодичен технически преглед на автомобилната газова уредба.

Извършил прегледа: …………………………..

(подпис и щемпел)

Забележка. В паспорта се отпечатват най-малко 20 ревизионни акта.