Газови уредби на метан, предимства

Природният газ като ресурс се характеризира с редица предимства, ще посочим част от тях. Това предимство се отнася и за автомобилите с газови уредби и с газов инжекцион или конвенционални АГУ.

По-икономично – Един от главните въпроси при използването на природен газ (метан) вместо електричество, течно или твърдо е въпросът за икономическата целесъобразност от тази замяна. В общия случай цената на природния газ е с пъти по-ниска от тази на течните горива. Един кубичен метър природен газ преизчислен като енергиен еквивалент се равнява на един литър леко гориво (нафта или бензин) и на 1,35 Кг. Пропан-бутан при относително тегло 0,8. Това е в сила и за автомобилите. Реално кубик метан в кола с газова уредба е еквивалент на литър основно гориво. Ето и примерна таблица:

Вместимост в литри / Количество метан кг / Равностойност на бензин литри / Пробег в км при разход 9л/100 км
30    5,16    8,25    92
40    6,875    11    122
42    7,94    11,55    128
56    9,625    15,4    171
58    9,668    15,95    177

По-екологично – Използването на природен газ (метан) води и до намаляване на вредните емисии. Източници на емисии на вредни вещества и парникови газове има във всички сектори на икономиката на страната. Основните източници на тези замърсители са:
•    Производството на енергия в топлоелектрическите централи;
•    Горивните процеси в индустрията (в т.ч. и производството на електроенергия);
•    Битовото горене;
•    Добивът и преработката на изкопаеми горива;
•    Селското стопанство;
•    Третирането и депонирането на отпадъци;
•    Не-горивните производствени процеси;
•    Транспортът.

При изгарянето на 1000 м3 природен газ и еквивалентните количества мазут в отоплителна централа и въглища в бита се отделят:

Съпоставка на горива  – въглища, мазут и природен газ

Вредни вещества    Въглища    Мазут    Природен газ
Серни оксиди, kg    198,45    65,56    0
Азотни оксиди, kg    6,78    6,88    1,7
Въглероден оксид, kg    5,81    0,57    0,68
Въглероден диоксид, kg    2934    4188    1897
Тежки метали, kg    0,421    2,377    0,005
Прах /сажди/, kg    46,63    1,15

Газовите уредби намаляват вредните емисии!

Газов инжекцион…!!! Защо да избера газов инжекцион ? Струва ли си  да плащам безбожно скъпо гориво ?  Имали смисъл от газова уредба ?  Това са въпроси, които всеки един от нас си задава, когато спре на бензиностанцията. Новите газови инжекционни системи са създадени с тази цел – да се наслаждаваме на шофирането , и  то на приемлива цена.

Газовите и метанови инжекционни системи последно поколение предлагани от нас са със съвременна електроника. Тя се управлява от софтуер , позволяващ прецизно дозиране на количеството гориво, постъпващо в двигателя, изключително гъвкави настройки.

Автомобилни газови уредби на природен газ и пропан бутан – безопасно ли е?

Използването на пропан бутан или природен газ (метан) за гориво  е напълно безопасно. Монтирането и експлоатацията на автомобилните газови уредби се регулира стриктно. Също така при разглеждане на безопасността при използването на  пропан бутан и природнен газ, трябва да се посочат – температурата на възпламеняване и пределната концентрация на взривяване. В таблицата са посочени свойствата на основните горива използвани за двигатели с вътрешно горене

Свойства

Природен газ

(метан)

Бензин

Дизел

Пропан бутан

Взривоопасна концентрация;Долна , %Горна,  % 515 1.47.6 0.65.5 2.19.5
Температура на самозапалване, ºС 550 301 230 450

При  автомобилните газови уредби горивото се съхранява в бутилки  под налягане. По този начин се изключва проникването на въздух, тоест образуването на взривоопасна концентрация. При резервоарите с бензин и дизел винаги има въздух и особено през летните месеци опасността е значителна.

Газови уредби и използване на природен газ – метан

Когато говорим за газови уредби не може да подминем темата с метан. Какво е природен газ и какви са неговите характеристики.

Природният газ е естествен въглеводороден продукт – смес от метан (над 98%), етан, водород и инертни газове. Представлява лек, безцветен, без мирис и вкус, безвреден, нетоксичен и високо калоричен газ. Калоричността на природния газ е около 8 000 ККал, а газовите уреди достигат коефициент на полезно действие над 96%. Състав на природния газ доставян от Русия. (СН4) 98,52%, (С2Н6) 0,34%, (С3Н8) 0,13%, (С4Н10) 0,03%, (СО2) 0,03%, (N2) 0,93%, (Н2S) мн ниско съдържание.

След добиването му от недрата на земята природният газ достига до потребителя по тръбопроводи или компресиран в бутилки за високо налягане. Освен гориво природният газ е суровина за химическата промишленост, моторно гориво, технологична среда и преди всичко – достъпен, икономичен и екологичен енергиен източник.
Природният газ в България се доставя от Русия. След неговото добиване той е фино пречистен от всякакви примеси и вода в тъй наречените ‘сушилни за природен газ’ (Чистият газ е важен за системите от класа на газови уредби, особено на газов инжекцион). Когато природния газ е готов, той бива компресиран в магистралните газопроводи под налягане, за да може да бъде транспортира. Налягането в порядъка на 50 бара.
Когато природният газ пристигне до мястото на неговото потребление, например в града, неговото налягане бива значително редуцирано посредством съоръжение наречени АГРС (автоматична газово регулаторна станция). В града се срещат предимно два вида газови мрежи. Такива под високо налягане и такива под ниско налягане. Мрежите с високо налягане се използват за захранване на големи обекти и да осигуряват големи количества на природен газ. Често биват наричани “опорни мрежи”. На тези мрежи са свързани и метанстанциите, които зареждат автомобилите с газови уредби.
Преди достигането на природния газ в дома например, неговото налягане се редуцира още веднъж, като налягането е 800 пъти по-малко от колкото в джобна газова запалка. Редуциращите съоръжения са снабдени с автоматични отсекатели, които спират подаването на газ при евентуална авария.
Веднъж достигнал до мястото на потребление природният газ тече по високо обезопасена “вътрешна газова инсталация” и достига до всеки отделен газов уред, за отопление, готвене, топла вода, охлаждане дори и за производство на електроенергия. Освен този начин на доставка на природния газ съществуват и алтернативни форми. Ако няма изградена газова мрежа до мястото на потребление, природният газ може да бъде компресиран в съдове под високо налягане, да бъде транспортиран до мястото на потребление и да захрани газовата инсталация. Методът е изключително подходящ за отдалечени райони, до които е неефективно изграждането на газопровод. Това решение се прилага особено много при мобилните метанстанции за зареждане на автомобили с газови уредби на метан.

Пести ли пари използването на газови уредби?

Автомобилни газови уредби се използват основно поради екологични или  финансови съображения.  В Северна Америка водеща е екологията, но в Европа основен мотив за монтирането на газови уредби е финансовият. Цената на втечнените въглеводородни газове (пропан бутан, LPG, метан) е с около 50% по-ниска от цената на бензина и дизела. Но автомобилните газови уредби имат и технически предимства, които също водят до пестене на пари откъм техническа поддръжка

Преди да започна искам да отбележа, че газовите уредби са съвместими с чип тунинг!

Сместа от пропан бутан има октаново число 108, това е много повече от, който и да е бензин предлаган на пазара. Газа изпълва целия обем на горивната камера преди възпламеняване и изгаря в цилиндрите на двигателя без детонации, като образува по-малко нагар по запалителните свещи, и предизвиква по – малко окисляване на двигателното масло.  След монтиране на автомобилни газови уредби, двигателите работят в по-благоприятен режим, това води до увеличаване на ресурса им с 30 -40%. Използването на газови уредби удължава експлоатационните параметри на ламбда сондиите  и катализаторите, а това са сравнително скъпи детайли.

При конверсиите дизел на метан, поради чувствителното намаляне на отделящите се при изгарянето на дизела – сяра, серни окиси и сажди, се увеличава периода, през който  с необходимо да се извършва подмяна на филтър за твърди частици (DPF).