Газови уредби и използване на природен газ – метан

Когато говорим за газови уредби не може да подминем темата с метан. Какво е природен газ и какви са неговите характеристики.

Природният газ е естествен въглеводороден продукт – смес от метан (над 98%), етан, водород и инертни газове. Представлява лек, безцветен, без мирис и вкус, безвреден, нетоксичен и високо калоричен газ. Калоричността на природния газ е около 8 000 ККал, а газовите уреди достигат коефициент на полезно действие над 96%. Състав на природния газ доставян от Русия. (СН4) 98,52%, (С2Н6) 0,34%, (С3Н8) 0,13%, (С4Н10) 0,03%, (СО2) 0,03%, (N2) 0,93%, (Н2S) мн ниско съдържание.

След добиването му от недрата на земята природният газ достига до потребителя по тръбопроводи или компресиран в бутилки за високо налягане. Освен гориво природният газ е суровина за химическата промишленост, моторно гориво, технологична среда и преди всичко – достъпен, икономичен и екологичен енергиен източник.
Природният газ в България се доставя от Русия. След неговото добиване той е фино пречистен от всякакви примеси и вода в тъй наречените ‘сушилни за природен газ’ (Чистият газ е важен за системите от класа на газови уредби, особено на газов инжекцион). Когато природния газ е готов, той бива компресиран в магистралните газопроводи под налягане, за да може да бъде транспортира. Налягането в порядъка на 50 бара.
Когато природният газ пристигне до мястото на неговото потребление, например в града, неговото налягане бива значително редуцирано посредством съоръжение наречени АГРС (автоматична газово регулаторна станция). В града се срещат предимно два вида газови мрежи. Такива под високо налягане и такива под ниско налягане. Мрежите с високо налягане се използват за захранване на големи обекти и да осигуряват големи количества на природен газ. Често биват наричани “опорни мрежи”. На тези мрежи са свързани и метанстанциите, които зареждат автомобилите с газови уредби.
Преди достигането на природния газ в дома например, неговото налягане се редуцира още веднъж, като налягането е 800 пъти по-малко от колкото в джобна газова запалка. Редуциращите съоръжения са снабдени с автоматични отсекатели, които спират подаването на газ при евентуална авария.
Веднъж достигнал до мястото на потребление природният газ тече по високо обезопасена “вътрешна газова инсталация” и достига до всеки отделен газов уред, за отопление, готвене, топла вода, охлаждане дори и за производство на електроенергия. Освен този начин на доставка на природния газ съществуват и алтернативни форми. Ако няма изградена газова мрежа до мястото на потребление, природният газ може да бъде компресиран в съдове под високо налягане, да бъде транспортиран до мястото на потребление и да захрани газовата инсталация. Методът е изключително подходящ за отдалечени райони, до които е неефективно изграждането на газопровод. Това решение се прилага особено много при мобилните метанстанции за зареждане на автомобили с газови уредби на метан.