Какво гориво използват автомобилите с газови уредби?

Втечнен нефтен газ /Liquefied petroleum gas (LPG) / или газ пропан бутан  е запалима смес от въглеводородни газове, използвани като гориво за автомобилни газови уредби (АГУ). В различните страни на пазара се  предлагат смеси  с преобладаващ пропан (C3H8) или бутан (C4H10), но най – често се предлага смес от пропан и бутан . В зависимост от сезона  горивото за автомобили с газови уредби е с преобладавщо количество пропан – през зимата и бутан – през лятото.

         При нормални температура  и налягане сместта от пропан бутан ще се изпари, затова горивото при автомобилните газови уредби се съхранява под налягане в стоманени бутилки. Те обикновено са пълни между 80% и 85% от капацитета си, за да се даде възможност за топлинно разширение на съдържащата се течност. Съотношението между обема на изпарения и втечнения газ варира в зависимост от състава, температурата и налягането, но обикновено е около 250:1. Налягането, при което сместа от пропан и бутан става течност, също варира в зависимост от състава и температурата.   За чист бутан то е 2.2 бара за при   20 ° C, като при покачване на температурата до  55 ° C  налягането достига 22 бара. Сместта от пропан и бутана е по – тежка от въздуха,  при теч, газа се стели към земята.

Сместта от пропан и бутан е с по-ниска енергийна плътност в сравнение с бензина, така че еквиваленият разход на гориво е по – висок. Но завишеният с 5 – 10 % разход на гориво се компенсира от средно 50% по – ниската цена в сравнение с бензина, което прави изпозването на автомобилни газови уредби (АГУ) икономически по – изгодно.

Броят на автомобилите с газови уредби постоянно нараства. Вече  над 13 милиона превозни средства използват  за гориво пропан бутан. Годишната консумация на въглеводородни газове превишава 20 милиона тона.